Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prereke interkulturalizmu 1Korica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

KOMPARATIVNA ISKUSTVA DRŽAVA ČLANICA EU U VEZI SA UREĐENJEM POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 07 decembar 2015 12:33

v emisijaPeta u serijalu radio emisija pruža komparativni prikaz različitih koncepata manjinske zaštite u državama članicama EU i ispituje mogućnosti unapređenja manjinske politike u Srbiji kroz preuzimanje nekih od komparativnih rešenja. Emisija se bavi iskustvima Mađarske i Slovačke u vezi za položajem nacionalnih manjina i uticajem procesa pridruživanja i članstva u EU na ovu oblast. Pored toga, prof. Korhec iznosi svoje stavove o uticaju evrointegracija na položaj nacionalnih manjina i o komparativnim iskustvima država članica EU koja se eventualno mogu primeniti i u Srbiji.

Sagovornici u ovoj emisiji su: Nj.E. Atila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji; Peter Susko, Otpravnik poslova Ambasade Slovačke u Srbiji i Tamaš Korhec, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-5

 
VIDLJIVOST NACIONALNIH MANJINA
petak, 04 decembar 2015 00:00

iv emisijaČetvrta u serijalu radio emisija se odnosi na pitanje vidljivosti nacionalnih manjina u javnom prostoru u Srbiji, u kom kontekstu će se adresirati problemi zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj administraciji, političke reprezentacije nacionalnih manjina, kao i zastupljenosti na javnoj sceni.

Pitanja na koje se fokusira ova emisija su: koliko su nacionalne manjine društveno vidljive i koliko su uključene u neko „šire“ društvo? Koliko su pripadnici većinskog naroda upoznati sa kulturom i tradicijom nacionalnih manjina koje žive u Srbiji i u kojoj meri percipiraju nacionalno heterogenu strukturu stanovništva u Srbiji? Kako proces pridruživanja Srbije EU utiče na položaj nacionalnih manjina u Srbiji, a naročito na povećanje njihove društvene vidljivosti?

Sagovornici u ovoj emisiji su: Mihalj Njilaš, Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine; Ana Tomanova Makanova, predsednica Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina; Vlado Radulović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka i saradnik Centra za istraživanje etniciteta.

https://soundcloud.com/ercbgd/prava-manjina-na-putu-ka-evropi-emisija-4

 
BORBA PROTIV RASNE, VERSKE, JEZIČKE I SLIČNE NETRPELJIVOSTI
ponedeljak, 30 novembar 2015 00:00

iii emisijaTreća u serijalu radio emisija se bavi pitanjem borbe protiv međuetničke netrpeljivosti, s obzirom da EU teži ostvarivanju pluralizma, tolerancije i eliminisanju svakog oblika rasne, verske, jezičke ili slične netrpeljivosti. Okosnicu emisije čine sledeće teme: interetnička distanca u Srbiji, efikasnost borbe protiv nacionalne netrpeljivosti u Srbiji, višejezičnost i međuetnička komunikacija u Srbiji, uticaj procesa pridruživanja Srbije EU na izgradnju pluralističkog društva i unapređenje međunacionalnih odnosa u Srbiji.

Sagovornici u ovoj emisiji su: Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana; Aida Ćorović, borac za prava manjina i narodna poslanica i Jelena Lončar, predavač na Fakultetu političkih nauka i saradnica Centra.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-3

 
ZABRANA DISKRIMINACIJE
četvrtak, 26 novembar 2015 00:00

ii emisijaDruga u serijalu radio emisija se bavi pitanjem zabrane diskriminacije. U emisiji su obrađena sledeća pitanja: stanje u Srbiji po pitanju diskriminacije lica na osnovu nacionalne pripadnosti, kako prepoznati posrednu diskriminaciju? Da li u Srbiji postoje efikasni instrumenti za zaštitu od diskriminacije? Da li i na koji način pridruživanje Srbije EU utiče na poboljšanje stanja u oblasti zabrane diskriminacije na nacionalnoj osnovi?

Sagovornici u ovoj emisiji su: Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava; Marijana Pajvančić, dekanica Fakultet za evropske pravno-političke studije; Emila Spasojević, Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Borče Veličkovski, predsednik Saveta makedonske nacionalne manjine.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-2

 
UTICAJ PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EU NA UNAPREĐENJE POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI
utorak, 17 novembar 2015 00:00

i emisijaU okviru projekta „Poštovanje prava pripadnika nacionalnih manjina i članstvo Srbije u Evropskoj uniji” Centar za istraživanje etniciteta je započeo sa emitovanjem serijala radio emisija Manjinska prava na putu ka Evropi.

Prva u serijalu radio emisija se bavi generalno pristupanjem Srbije EU. Okosnicu emisije čine pitanja o evropskim standardima iz oblasti prava nacionalnih manjina, situaciji u vezi sa izradom Akcionog plana za poglavlje 23 i posebnog Akcionog plana za nacionalne manjine, kao i uticaju pridruživanja Srbije EU na položaj nacionalnih manjina u Srbiji. Sagovornici u ovoj emisiji su: Luka Bjankoni, Šef političkog sektora Delegacije EU u Srbiji;Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za EU integracije Vlade Srbije; Dušan Pokuševski, Beogradski centar za ljudska prava i Ljubica Đorđević, profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije i saradnica Centra.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emsija-1

 
POŠTOVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA I ČLANSTVO SRBIJE U EVROPSKOJ UNIJI
ponedeljak, 10 avgust 2015 00:00

logo za slanjeCentar za istraživanje etniciteta realizuje projekat „Poštovanje prava pripadnika nacionalnih manjina i članstvo Srbije u Evropskoj uniji”. Projekat se bavi informisanjem šire javnosti o uticaju pridruživanja Evropskoj uniji na položaj nacionalnih manjina u Srbiji. Pokušaćemo da putem serijala od pet radio emisija i jedne televizijske emisije široj javnosti približimo tematiku unapređenja ostvarivanja i zaštite prava nacionalnih manjina u kontekstu integracije Srbije u EU. Zahvaljujući podršci Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije tim Centra će do polovine novembra pripremiti sve radio emisije za emitovanje. Radio emisije će se emitovati na lokalnim radio stanicama koje emituju program u etnički mešovitim područjima, a televizijska emisija na Radio Televiziji Vojvodine.

 
SASTANAK CIVILNOG DRUŠTVA SA PREDSEDNIKOM VLADE
petak, 19 jun 2015 00:00

nvoPredstavnik Centra dr Goran Bašić učestvovao je u razgovoru sa Predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem i tom prilikom ukazao na negativne posledice segregativne politike multikulturalnosti i probleme u vezi sa ostvarivanjem prava Roma, ali i na to da civilno društvo nema realnog uticaja na kreiranje javnih politika.

 
AKCIONI PLAN ZA OBRAZOVANJE NACIONALNIH MANJINA
petak, 12 jun 2015 00:00

301413544365Saradnik Centra dr Goran Bašić predao je ministru Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđanu Verbiću Akcioni plan za obrazovanje nacionalnih manjina koji je pripremio na osnovu analize propisa i istraživanja stanja u vezi sa ostvarivanjem prava na obrazovanje nacionalnih manjina. Akcioni plan bi trebalo nakon javne rasprave i mišljenja koja se očekuju od nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predstavnika Ministarstva da bude osnova za razvoj obrazovanja nacionalnih manjina. Posebna pažnja je posvećena ravnomernom razvoju svih oblika nastave na jezicima nacionalnih manjina – celokupnoj nastavi na jeziku nacionalne manjine, dvojezičnoj nastavi i učenju jezika i kulture nacionalne manjine. Poseban deo Akcionog plana koji je pripremljen u saradnji sa Jasminkom Peruničić Allen posvećen je obrazovanju učenika romske nacionalnosti.

 
SEMINAR O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU ROMA
četvrtak, 11 jun 2015 00:00

sl4-1024x616Na Trećem seminaru o postignućima javne uprave u vezi sa unapređenjem položajem Roma, koji u dvogodišnjim intervalima organizuju Vlada Republike Srbije i Evropska Komisija govorili su nosioci javnih politika obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, stanovanja, ali i predstavnici organizacija civilnog društva, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Nastojanje javne uprave da „primere dobre prakse“ prikaže kao dostignuća nisu put kojim se dolazi do konkretnih i održivih politika suzbijanja ekstremnog siromaštva i diskriminacije prema Romima. Zanemarivanje zvaničnih podataka koji ukazuju na neuspeh politike integracije Roma, prećutna saglasnost da se međunarodnim organizacijama prepusti proces integracije Roma, uz formalno učešće i praćenje tog procesa od strane državnih organa, ukazuju da još uvek nisu razvijeni upravni i organizacioni kapaciteti za upravljanjem procesa integracije Roma. Odsustvo sa Seminara predstavnika Vlade i Evropske Komisije koji imaju i političku i upravnu snagu i odgovornost i njihovo kratko, ali medijski upečatljivo propraćeno pojavljivanje na njegovom kraju, kao i poruke koji su uputili ukazuju na nezrelost evropske i nacionalne politike u vezi sa rešavanjem socijalno-ekonomskih, a još više kulturnih, identitetskih i političkih problema Roma.

 
"NU HIU FAIMOS, AMA HIU ARMĂN" - Nisam slavan, ali sam Cincar
petak, 22 maj 2015 00:00

tede kalNakon predavanja prof. dr Nikole Trifona o poreklu i kulturi Cincara, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predavanje je održao i prof. dr Tede Kal. Cincarima država zbog malobrojnosti nije omogućila da formiraju manjinsku samoupravu i da se staraju o bogatoj kulturi, tradiciji i materijalnoj baštini. „Slepilo“ javne uprave za multietničnost srbijanskog društva na primeru Cincara je ukazala na nužnost izmene politike prema nacionalnim manjinama. Odbor za ljudska i manjinska prava SANU u čijem radu učestvuje više članova Centra će nastaviti sa predavanjima, tribinama i sastancima kojima se afirmišu skrivene i zapostavljene manjine.

 
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA U VREMENU KRIZE
četvrtak, 21 maj 2015 00:00

brijuniFakultet političkih znanosti iz Zagreba organizovao je međunarodni naučni skup posvećen problemima multikulturalnosti, odnosno položaju nacionalnih manjina u multikulturalnim društvima u regionu, na kojem je izlaganje imao i dr Goran Bašić. Politike multikulturalnosti nisu usklađene sa prirodom multietničnosti, a nedoslednost i površnost multilateralnih i bilateralnih instrumenata zaštite manjina doprinosi brojnim otvorenim i nerešenim pitanjima koji i dalje opterećuju međuetničke odnose i predstavljaju rizik za regionalnu bezbednost.

Program - Nacionalne manjine u demokratskim društvima

 
POČEO RAD NA IZRADI STRATEGIJE ZA INKLUZIJU ROMA
četvrtak, 14 maj 2015 00:00

romsko-naseljeRad stručnog tima za pisanje Strategije za inkluziju Roma 2015– 2025. godine počeo je sastankom na kojem je šef tima dr Goran Bašić ukazao na viziju strategije, ciljeve i principe na kojima bi trebalo da bude zasnovana, najvažnije oblasti kojima bi trebalo da delotvorno i trajno deluje na suzbijanje ekstremnog siromaštva Roma i eliminisanje posledica diskriminacije. Strategija će biti zasnovana na Polaznoj studiji koju je uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava pripremila grupa stručnjaka koju je takođe predvodio saradnik Centra dr Goran Bašić. U radu stručnog tima učestvovaće i dr Aleksandar Baucal, Osman Balić, dr Zoran Tairović, mr Marija Rauš, dr Zlata Vuksanović Macura, Milena Mihajlović, Ljuan Koka, mr Marija Aleksandrović, dr Slavica Denić, Ahmet Ameti, Dragan Ristić, Nataša Miljković, mr Aleksandra Petrović, Vladan Jovanović, Smiljka Đorđević, dr Hajrija Mujović Zornić i dr Dubravka Šaranović.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 10

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 77 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 384508
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta