Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

Korica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

OBNOVITI RAD MINISTARTSVA ZA LJUDSKA PRAVA U VLADI REPUBLIKE SRBIJE
ponedeljak, 07 april 2014 09:23

vladasrbije

Učesnici inicijativnog sastanka za osnivanje Mreže za interkulturalnost uverene da su ostvarivanje i zaštita ljudskih prava, posebno prava na rad, obrazovanje, zdravlje, na priznavanje identiteta i slobodno ispoljavanje individualnih svojstava i opredeljenja, od suštinskog značaja za razvoj našeg društva smatraju da je u budućoj Vladi Republike Srbije neophodno obnoviti rad resora sa punom političkom i upravnom odgovornosti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava. Ustanovljavanje takvog ministarstva, vodeći računa o ekonomičnosti i racionalnosti rada Vlade, doprinelo bi efikasnijem radu javne uprave u vezi sa ostvarivanjem, zaštitom i praćenjem ljudskih prava.

 
Mreža za interkulturalnost
ponedeljak, 07 april 2014 09:01

mrea za interkulturalnost

Na inicijativu Centra za istraživanje etniciteta održan je inicijativni sastanak Mreže za interkulturalizam. Inicijativu su prihvatile sve pozvane organizacije: Centar za Regionalizam (Novi Sad), Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin), Agenda (Beograd), DamaD (Novi Pazar), Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd), a postignuta je saglasnost da zajednički i posvećeno treba raditi na afirmaciji, jačanju i zagovaranju ideja interkulturalizma i građanske ravnopravnosti našoj zemlji i regionu.

 
SARADNJA SA GRADSKOM UPRAVOM U NOVOM PAZARU
petak, 21 mart 2014 00:00

SARADNJA-SA-GRADSKOM-UPRAVOM-U-NOVOM-PAZARUGradonačelniku Novog Pazara gospodinu Mehu Mahmutoviću dr Goran Bašić je predao primerak „Vodiča za kreiranje inkluzivnih kulturnih politika“ nakon čega je bilo reči o tome kako se raznolika kulturna baština Novog Pazara i umetničko stvaralaštvo mogu iskoristiti kao nosioci lokalnog ekonomskog razvoja. Na sastanku se razgovaralo i o unapređenju sistema usluga osoba sa invaliditetom i dogovorena je saradnja Gradske uprave i Centra za istraživanje etniciteta u vezi sa unapređenjem lokalnog razvoja.

Opširnije...
 
NOVI PAZAR – PROMOCIJA VODIČA ZA INKLUZIVNE „KULTURNE“ POLITIKE
četvrtak, 20 mart 2014 09:30

NOVI-PAZAR--PROMOCIJAU novopazarskom „Kulturnom centru" promovisan je Vodič za inkluzivne kulturne politike koji je u saradnji sa KC „DamaD" napiso dr Goran Bašič. O Vodiču su govorili autor, prof. dr Dragoljub Đorđević i gospođa Zibija Šarenkapić. Cilj Vodiča je da donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, ali i stručnjacima zaposlenim u institucijama kulture, Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine, nevladinim organizacijama i građanima predoči šta mogu da učine kako bi u postojećim uslovima kulturnu baštinu i stvaralaštvo iskoristili za ekonomnski razvoj i unapređenje međuetničkih odnosa. Pored toga, što ukazuje na konkretne aktivnosti Vodič predočava i na napredak u organizaciji upravljanja multikulturalnih društava koji se sprovodi kroz novu generaciju univerzalnih i evropskih standarda (UNESCO Deklaracija o kulturnoj raznolikosti, Bela knjiga Saveta Evrope o interkulturalnom dijalogu, Agenda 21 za kulturu, Ljubljanske smernice, Visokog komesara OSCE).

 
POVODOM 21. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV RASIZMA
četvrtak, 20 mart 2014 00:08

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da menjate svet
Nelson Mendela

POVODOM-21.-MARTARasizmu su uvek prijemčivi primitivizam, varvarizam i osrednjost, iracionalan je, a mržnja koju proizvodi nema uporište u ljudskoj prirodi. Rasista je čovek koji je iskoračio iz svoje prirode i okruženje posmatra kroz iskrivljeno ogledalo u kojem u mnoštvu različitih odraza ne prepoznaje sebe. Da bi prepoznao svoj lik u drugima rasista prvo mora da spozna i zavoli sebe. Izlazak iz paklene mržnje različitosti vodi kroz čistilište u kojem se suočava sa sobom.

Konvencije, zakoni, jasno određivanja granica između ljudskosti i rasizma i kažnjavanje onih koji se ogreše o ljudskost je preko potrebno, ali nedovoljno. Suštinska borba protiv rasizma vodi se od malena, kroz socijalizaciju koja u čoveku neguje ljudskost. Takva borba, koja tiho vodi ka suštinskim promenama vrednosti odlučno i brižljivo se odvija kroz dobro osmišljenu kultunu i obrazovnu politiku. U društvima koja građansko obrazovanje i kulturni razvoj zapostave i prepuste ih stihiji, rasizam postaje požar koji sagoreva sve, i žrtvu, i rasistu.

 
BLAŽEVO – INTEGRACIJA ROMA U NOVOM PAZARU
sreda, 19 mart 2014 00:00

blazevoDvodnevni rad u naselju „Blaževo“ u Novom Pazaru u kojem već petnaest godina na periferiji, bez struje, vode, bez sredstava za život žive Romi raseljeni sa Kosova, uverio je stručnjake Centra da dobre namere lokalnih vlasti i obezbeđena sredstava ne znače i uspešnu integraciju Roma. Poslednje dve godine lokalna samouprava i Komesarijat za izbeglice i migracije nastoje da im, uz pomoć međunarodne zajednice, obezbede životne uslove koji im daju šanse da se izbore sa bedom koja ih okružuje. Međutim, uprkos naporima da se obezbedi zemljište i sredstva za podizanje montažnih kuća, integracija ovih porodica nije obezbeđena jer u njenom procesu ne učestvuju planski i aktivno lokalni javni servisi i službe, a nikada nije pripremljen lokalni akcioni plan integracije Roma.

Opširnije...
 
Dobrom upravom do ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
ponedeljak, 17 mart 2014 08:58

ercbgd

Stanje ljudskih prava u Srbiji je takvo da zahteva pojačanu brigu organa javne vlasti. Prema izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa diskriminacijom suočavaju se Romi, osobe sa invaliditetom, LGBT i druge ranjive grupe, a Zaštitnik građana ukazuje na to da organi javne vlasti nisu razvili načine za primenu međunarodnih standarda i nacionalnih propisa kojim se štite ljudska prava, te da pojedinim poslovima od značaja za njihovo ostvarivanje ne upravljaju zakonom obavezani državni organi. Načini praćenja i izveštavanja ostvarivanja prava pojedinih ranjivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom) još uvek nisu ustanovljeni. U lokalnim samoupravama ostvarivanje i zaštita ljudskih prava se ne ostvaruje u skladu sa principom inkluzije koji je na državnom nivou usvojen u značajnim strategijama i propisima. Veliki broj građana suočava se sa zaštitom osnovnih ljudskih prava – na rad, zdravlje, zdravu životnu sredinu, a pripadnici pojedinih osetljivih društvenih grupa, poput žena i dece, suočavaju se sa nasiljem.

Opširnije...
 
Jačanje kulturnih i građanskih veza
sreda, 12 mart 2014 00:00

Syri-i-vizionitU saradnji sa NVO „Syri i vizionit" iz Peći održan je radni sastanak na kojem je razmatrano na koji način civilno društvo može doprineti jačanju poverenja i obnavljaju prekinutih kulturnih i društvenih veza. Istraživanje koje je Centar za istraživanje etniciteta sproveo 2012. godine ukazuje na zainteresovanost omladine za interetničku saradnju, ali i na nizak nivo znanja o međusobnim kulturama.

Regionalna bezbednost i razvoj počivaju na kvalitetnim međuetničkim odnosima i vezama koje neposredno uspostavljaju građani. Nevladine organizacije bi trebalo da podstaknu razgovor o temama od značaja za prevazilaženje postojećeg stanja nepoverenja i uskraćenosti ostvarivanja ljudskih prava.

 
VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE
utorak, 11 mart 2014 00:00

"vodic-za-inkluzivne-kulturne-politikeKulturni centar „DamaD" iz Novog Pazara objavio je Vodič za inkluzivne kulturne politike primenljive u gradu Novom Pazaru i opštinama Sjenica i Tutin. Vodičem, koji je napisao dr Goran Bašič, sugeriše se lokalnim samoupravama, ali i drugim akterima u lokalnoj zajednici, da bogatu kulturnu baštinu i stvaralaštvo koriste kao pokreteče ekonomskog i društvenog razvoja. Inkluzivna kulturna politika podrazumeva razvoj interkulturalnog dijaloga, aktivno uključivanje lokalne zajednice u planiranje i kreiranje kulturnog razvoja, razvoj infrastrukture i regionalnu saradnju. Da bi se to postepeno ostvarivalo potrebno je da lokalne samouprave odluče da kulturi pridaju razvoju ulogu.

 
O (NE)OSTVARIVANJU PRAVA NACIONALNIH MANJINA
utorak, 11 mart 2014 00:00

o-neostvarivanju-prava-nacionalnih-manjinaUstavni sud je nedavno doneo rešenje u kojem je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u skladu sa Ustavom Srbije. Na isto, ali i na probleme u vezi sa primenom ovog Zakona, čime se na osnovu preporuka nezavisnih tela bavi radna grupa Ministarstva pravde, ukazivalo se i pre njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini 2009. godine. Pojedini državni organi, među kojima i Ministarstvo kulture, su u javnoj raspravi koja je tada vođena, jasno ukazivalo na neprimenjivost Zakona u vezi sa ostvarivanjem prava pripadnika naionalnih manjina na informisanje i zaštitu identiteta u lokalnoj zajednici.

Opširnije...
 
Promocija „Bošnjačke riječi“ časopisa za kulturu Bošnjaka u srbiji
sreda, 05 mart 2014 00:00

promocija-casopisa-bosnjacka-recU kulturnom i društvenom životu Srbije bošnjačka reč nema snagu i oštrinu kakva je imala u prošlosti. Uprkos tome što bošnjačka manjinska samouprava nastoji da predstavi kulturno stvaralaštvo Bošnjaka i podstakne dijalog o temama koje su u naučnoj i društvenoj javnosti otvorene i značajne, kako za očuvanje identiteta ove autohtone manjinske zajednice, tako i za uspostavljanje društvenog poverenja i razumevanja, sve je manje razgovora između pripadnika bliskih kultura. Zbog toga časopis „Bošnjačka riječ“ ne bi trebalo shvatiti kao ekskluzivni poziv bošnjačkoj javnosti da ga baštini i čita, već kao povod za promišljanja i razgovore o izgubljenim kulturnim vezama unutar srbijanskog društva.

 
Manjinske samouprave i kulturna autonomija nacionalnih manjina
utorak, 25 februar 2014 00:00

Manjinske-samouprave-i-kulturna-autonomija-nacionalnih-manjinaNacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sugeriše da se njihov položaj uskladi sa Ustavom RS i da se otklone propusti koji otežavaju rad i ostvarivanje nadležnosti ovih tela koja zastupaju prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju. Međutim, time neće biti otklonjeni problemi koji suštinski opterećuju funkcionalnu i delotvornu zaštitu prava nacionalnih manjina:

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 10

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 78 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 373206
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta