Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

Izveštaj zaštitnika građana o sprovođenju strategije za unapređenje položaja Roma
utorak, 08 april 2014 19:27

zastitnik gradjana Zaštitnik građana, Saša Janković predao je Narodnoj skupštini Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma 10. decembra 2013. godine na Dan ljudskih prava. Četiri meseca kasnije, 8. aprila 2014. godine, povodom Svetskog dana Roma, organizovao je razgovor o ovom dokumentu. Nema saznanja o tome da je u međuvremenu bilo koji državni organ reagovao na Izveštaj Zaštitnika građana u kojem se ukazuje na to da Strategijom koju je usvojila Vlada Republike Srbije niko ne upravlja, da je umesto inkluzije u obrazovanju u nekoliko lokalnih samouprava podstaknuta segregacija učenika romske nacionalnosti, da nisu propisane afirmativne mere u obrazovanju i prilikom zapošljavanja, kao i da većina Roma obuhvaćenih istraživanjem koje je ombudsman sproveo nema saznanja o tome da Strategija postoji.

 
IZ SAOPŠTENJA KOMISIJE ZA PROUČAVANJE ŽIVOTA I OBIČAJA ROMA SANU
utorak, 08 april 2014 10:01

tibor-varadi

Komisija za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti uputila je povodom 8. aprila Svetskog dana Roma najbolje želje romskoj zajednici, ali i izrazila „zabrinutost zbog sporog napretka u vezi sa problemima koji otežavaju osnovna ljudska prava pripadnika ove izuzetno ranjive grupe“ i upozorila na to da se zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije Roma zahtevaju odlučniju akciju i afirmaciju vrednosti kojima se obezbeđuje suštinska ravnopravnost i socijalna pravda.

 
POVODOM 8. APRILA SVETSKOG DANA ROMA
ponedeljak, 07 april 2014 12:38

8. april

Svetski dan Roma, 8. april, sećanje je na 1971. godinu kada su romski intelektualci i aktivisti odlučili da pokrenu političku akciju za emancipaciju Roma. Od tada, počela je je istrajna borba za priznavanje identiteta, uvažavanje kulture i građansku ravnopravnost. Inspiracija promenama i politikama unapređenja položaja Roma, početkom osme decenije XX veka bila su iskustva jugoslovenskih Roma od kojih je najveći broj živeo u Srbiji i Makedoniji. Siromaštvo, diskriminacija, nepravde ni četiri decenije nakon što je ovaj proces počeo i dobio svoju političku artikulaciju u principu inkluzije nisu iskorenjene i prepreka su ostvarivanju građanske ravnopravnosti i ljudskih prava većine Roma. Izazovi i iskušenja savremenog društva u kojem dekonstrukcija socijalne države umanjuje šanse za pravičniju distribuciju javnih dobara i teret integracije stavljaju na pojedinca ne idu na ruku siromašnima među kojima su Romi zbog generacijskog, strukturnog siromaštva najugroženiji. Bez obzira na nepovoljne okolnosti treba odlučno nastaviti sa ekonomskim i prosvetnim osnaživanje romske zajednice – realnim i pravičnim povlasticama u javnim politikama obrazovanja i zapošljavanja stvoraju se predpostavke za puno ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i građanskih prava Roma.

 
NOMINACIJE ZA NAGRADU NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE POJEDINCIMA KOJI SU DALI DOPRINOS INKLUZIJI ROMA
ponedeljak, 07 april 2014 09:28

goran

Među predloženima za nagradu „Zlatni točak“ koju Nacionalni savet romske nacionalne manjine dodeljuje i ličnostima koje su doprinele inkluziji Roma je i dr Goran Bašić, saradnik Centra za istraživanje etniciteta. Uvažavajući rad i dobre namere Nacionalnog saveta Roma Goran Bašić se zahvalio na predlogu, ukazujući da tu čast i priznanje ne može da prihvati jer proces uključivanja Roma u društvu nije dao rezultate koji su povod za slavlje i nagrade kojim bi se ponosio. Naprotiv, vreme je za temeljnu analizu propusta i brzo ispravljanje grešaka koje su prepreka punom uključivanju Roma u društveni život i ostvarivanju ljudskih prava: na rad, zdravlje, obrazovanje, ravnopravnost...

 

Romski nacionalni savet,pdf

 
OBNOVITI RAD MINISTARTSVA ZA LJUDSKA PRAVA U VLADI REPUBLIKE SRBIJE
ponedeljak, 07 april 2014 09:23

vladasrbije

Učesnici inicijativnog sastanka za osnivanje Mreže za interkulturalnost uverene da su ostvarivanje i zaštita ljudskih prava, posebno prava na rad, obrazovanje, zdravlje, na priznavanje identiteta i slobodno ispoljavanje individualnih svojstava i opredeljenja, od suštinskog značaja za razvoj našeg društva smatraju da je u budućoj Vladi Republike Srbije neophodno obnoviti rad resora sa punom političkom i upravnom odgovornosti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava. Ustanovljavanje takvog ministarstva, vodeći računa o ekonomičnosti i racionalnosti rada Vlade, doprinelo bi efikasnijem radu javne uprave u vezi sa ostvarivanjem, zaštitom i praćenjem ljudskih prava.

 
Mreža za interkulturalnost
ponedeljak, 07 april 2014 09:01

mrea za interkulturalnost

Na inicijativu Centra za istraživanje etniciteta održan je inicijativni sastanak Mreže za interkulturalizam. Inicijativu su prihvatile sve pozvane organizacije: Centar za Regionalizam (Novi Sad), Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin), Agenda (Beograd), DamaD (Novi Pazar), Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd), a postignuta je saglasnost da zajednički i posvećeno treba raditi na afirmaciji, jačanju i zagovaranju ideja interkulturalizma i građanske ravnopravnosti našoj zemlji i regionu.

 
SARADNJA SA GRADSKOM UPRAVOM U NOVOM PAZARU
petak, 21 mart 2014 00:00

SARADNJA-SA-GRADSKOM-UPRAVOM-U-NOVOM-PAZARUGradonačelniku Novog Pazara gospodinu Mehu Mahmutoviću dr Goran Bašić je predao primerak „Vodiča za kreiranje inkluzivnih kulturnih politika“ nakon čega je bilo reči o tome kako se raznolika kulturna baština Novog Pazara i umetničko stvaralaštvo mogu iskoristiti kao nosioci lokalnog ekonomskog razvoja. Na sastanku se razgovaralo i o unapređenju sistema usluga osoba sa invaliditetom i dogovorena je saradnja Gradske uprave i Centra za istraživanje etniciteta u vezi sa unapređenjem lokalnog razvoja.

Opširnije...
 
NOVI PAZAR – PROMOCIJA VODIČA ZA INKLUZIVNE „KULTURNE“ POLITIKE
četvrtak, 20 mart 2014 09:30

NOVI-PAZAR--PROMOCIJAU novopazarskom „Kulturnom centru" promovisan je Vodič za inkluzivne kulturne politike koji je u saradnji sa KC „DamaD" napiso dr Goran Bašič. O Vodiču su govorili autor, prof. dr Dragoljub Đorđević i gospođa Zibija Šarenkapić. Cilj Vodiča je da donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, ali i stručnjacima zaposlenim u institucijama kulture, Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine, nevladinim organizacijama i građanima predoči šta mogu da učine kako bi u postojećim uslovima kulturnu baštinu i stvaralaštvo iskoristili za ekonomnski razvoj i unapređenje međuetničkih odnosa. Pored toga, što ukazuje na konkretne aktivnosti Vodič predočava i na napredak u organizaciji upravljanja multikulturalnih društava koji se sprovodi kroz novu generaciju univerzalnih i evropskih standarda (UNESCO Deklaracija o kulturnoj raznolikosti, Bela knjiga Saveta Evrope o interkulturalnom dijalogu, Agenda 21 za kulturu, Ljubljanske smernice, Visokog komesara OSCE).

 
POVODOM 21. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV RASIZMA
četvrtak, 20 mart 2014 00:08

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da menjate svet
Nelson Mendela

POVODOM-21.-MARTARasizmu su uvek prijemčivi primitivizam, varvarizam i osrednjost, iracionalan je, a mržnja koju proizvodi nema uporište u ljudskoj prirodi. Rasista je čovek koji je iskoračio iz svoje prirode i okruženje posmatra kroz iskrivljeno ogledalo u kojem u mnoštvu različitih odraza ne prepoznaje sebe. Da bi prepoznao svoj lik u drugima rasista prvo mora da spozna i zavoli sebe. Izlazak iz paklene mržnje različitosti vodi kroz čistilište u kojem se suočava sa sobom.

Konvencije, zakoni, jasno određivanja granica između ljudskosti i rasizma i kažnjavanje onih koji se ogreše o ljudskost je preko potrebno, ali nedovoljno. Suštinska borba protiv rasizma vodi se od malena, kroz socijalizaciju koja u čoveku neguje ljudskost. Takva borba, koja tiho vodi ka suštinskim promenama vrednosti odlučno i brižljivo se odvija kroz dobro osmišljenu kultunu i obrazovnu politiku. U društvima koja građansko obrazovanje i kulturni razvoj zapostave i prepuste ih stihiji, rasizam postaje požar koji sagoreva sve, i žrtvu, i rasistu.

 
BLAŽEVO – INTEGRACIJA ROMA U NOVOM PAZARU
sreda, 19 mart 2014 00:00

blazevoDvodnevni rad u naselju „Blaževo“ u Novom Pazaru u kojem već petnaest godina na periferiji, bez struje, vode, bez sredstava za život žive Romi raseljeni sa Kosova, uverio je stručnjake Centra da dobre namere lokalnih vlasti i obezbeđena sredstava ne znače i uspešnu integraciju Roma. Poslednje dve godine lokalna samouprava i Komesarijat za izbeglice i migracije nastoje da im, uz pomoć međunarodne zajednice, obezbede životne uslove koji im daju šanse da se izbore sa bedom koja ih okružuje. Međutim, uprkos naporima da se obezbedi zemljište i sredstva za podizanje montažnih kuća, integracija ovih porodica nije obezbeđena jer u njenom procesu ne učestvuju planski i aktivno lokalni javni servisi i službe, a nikada nije pripremljen lokalni akcioni plan integracije Roma.

Opširnije...
 
Dobrom upravom do ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
ponedeljak, 17 mart 2014 08:58

ercbgd

Stanje ljudskih prava u Srbiji je takvo da zahteva pojačanu brigu organa javne vlasti. Prema izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa diskriminacijom suočavaju se Romi, osobe sa invaliditetom, LGBT i druge ranjive grupe, a Zaštitnik građana ukazuje na to da organi javne vlasti nisu razvili načine za primenu međunarodnih standarda i nacionalnih propisa kojim se štite ljudska prava, te da pojedinim poslovima od značaja za njihovo ostvarivanje ne upravljaju zakonom obavezani državni organi. Načini praćenja i izveštavanja ostvarivanja prava pojedinih ranjivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom) još uvek nisu ustanovljeni. U lokalnim samoupravama ostvarivanje i zaštita ljudskih prava se ne ostvaruje u skladu sa principom inkluzije koji je na državnom nivou usvojen u značajnim strategijama i propisima. Veliki broj građana suočava se sa zaštitom osnovnih ljudskih prava – na rad, zdravlje, zdravu životnu sredinu, a pripadnici pojedinih osetljivih društvenih grupa, poput žena i dece, suočavaju se sa nasiljem.

Opširnije...
 
Jačanje kulturnih i građanskih veza
sreda, 12 mart 2014 00:00

Syri-i-vizionitU saradnji sa NVO „Syri i vizionit" iz Peći održan je radni sastanak na kojem je razmatrano na koji način civilno društvo može doprineti jačanju poverenja i obnavljaju prekinutih kulturnih i društvenih veza. Istraživanje koje je Centar za istraživanje etniciteta sproveo 2012. godine ukazuje na zainteresovanost omladine za interetničku saradnju, ali i na nizak nivo znanja o međusobnim kulturama.

Regionalna bezbednost i razvoj počivaju na kvalitetnim međuetničkim odnosima i vezama koje neposredno uspostavljaju građani. Nevladine organizacije bi trebalo da podstaknu razgovor o temama od značaja za prevazilaženje postojećeg stanja nepoverenja i uskraćenosti ostvarivanja ljudskih prava.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 10 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 39 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 480913
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta